SPP INDUSTRIAL RUBBER CO., LTD

บริษัท เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ ก่อตั้งเป็นระยะเวลวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ 2517 จนถึงปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์มากมายจึง ทำให้เราเชี่ยวชาญทางด้านงาน  Spare part  และชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งผลิตจาก ยางธรรมชาติ ยางสังเคระห์ พลาสติกวิศวกรรม และงานเหล็ก แสตนเลส หรืออลูมิเนียม ซึ่งมีหลากหลายชนิดโดย ต้องคัดเลือกวัตถุดิบต่างๆ ให้เหมาะสมตามวิธีการใช้งานเพื่อให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อลูกค้า

SPP INDUSTRIAL RUBBER CO., LTD

ที่อยู่ 80/87 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.

TEL        :  (02) 0249310 , (02) 8102317 , (02) 8102320 

FAX       :  (02) 4206482

E-MAIL    :  spp-contact@sppindus.com 

Line       :  @SPPRUBBER

มาตรฐานรับรอง